Can anyone tell me what language this is in?

Can you?

0:24:35:-Pan jest przyjacielem, naszym przyjacielem.|-Pan nas oszuka³!
0:24:42:Nie!|Nie twoja sprawa.
0:24:46:-Zostaw nas w spokoju!|-Paskudne, ma³e Hobbity!
0:24:51:Ukradli go nam!
0:24:54:Nie, nie!
0:24:56:Co oni ukradli?
0:25:00:Mój Sskarb!
0:25:09:Musimy siê st¹d|wydostaæ.
0:25:11:Niech pan ucieka.|Uciekaj, teraz!
0:25:15:Mo¿esz to zrobiæ!
0:25:19:Niech pan u¿yje Pierœcienia, panie Frodo,|tylko ten jeden raz.
0:25:22:Niech go pan za³o¿y.
0:25:24:Zniknij.
0:25:27:Nie mogê.
0:25:31:Mia³eœ racjê, Samie…
0:25:35:Próbowa³eœ mi powiedzieæ, ale…
0:25:38:Ja…
0:25:42:Przepraszam…
0:25:49:Pierœcieñ przejmuje|nade mn¹ kontrolê, Samie…
0:25:53:Jeœli go za³o¿ê…|On mnie znajdzie…
0:25:59:On zobaczy…
0:26:02:Panie Frodo…
0:26:09:A wiêc…to jest odpowiedŸ|na wszystkie zagadki.
0:26:16:Jesteœcie w dziczy, prawda…|Dwa Nizio³ki…
0:26:22:I zastêp ludzi|na moje wezwanie…
0:26:27:Pierœcieñ W³adzy|w zasiêgu mojej rêki…
0:26:41:Szansa dla Faramira,|kapitana wojsk Gondoru…
0:26:46:By pokazaæ|jego zdolnoœci…
0:27:10:Nie!
0:27:15:Przestañ!
0:27:16:Zostaw go|w spokoju!
0:27:19:Nie rozumiesz?!
0:27:23:On musi|go zniszczyæ!
0:27:25:Tam w³aœnie idziemy!|Do Mordoru!
0:27:28:Do Góry Ognia!
0:27:31:Osgiliath jest atakowany.|Wzywaj¹ po posi³ki.
0:27:35:Proszê…|To taki ciê¿ar…
0:27:39:Dlaczego mu|nie pomo¿esz?
0:27:43:Kapitanie?
0:27:45:Przygotujcie siê|na wymarsz.
0:27:52:Pierœcieñ wyruszy|do Gondoru.
0:28:56:Dobra robota Brego, mój przyjacielu.|[Mae carnen, Brego, mellon nin.]
0:29:06:On siê spieszy!
0:29:09:On ¿yje!
0:29:10:Gdzie on jest, gdzie on jest,|zejdŸcie z drogi!
0:29:13:Zabijê go!
0:29:15:Jesteœ najszczêœliwszym,|najbardziej lekkomyœlnym
0:29:18:i poturbowanym mê¿czyzn¹,|jakiego kiedykolwiek spotka³em.
0:29:23:-Tak siê cieszê!|-Gimli…
0:29:25:-Gdzie jest król?|-Tam.
0:29:35:SpóŸni³eœ siê.|[…dollen le.]
0:29:40:Wygl¹dasz okropnie.
0:30:08:Dziêkujê.|[Hannad le.]
0:30:23:Wielki t³um, powiadasz.
0:30:25:-Ca³y Isengard opustosza³.|-Ilu?
0:30:29:Przynajmniej w sile|dziesiêciu tysiêcy.
0:30:33:Dziesiêciu tysiêcy?
0:30:36:Ta armia zosta³a wyhodowana|w jednego celu…
0:30:40:¯eby zniszczyæ|œwiat Ludzi.
0:30:45:Bêd¹ tu przed|zapadniêciem zmroku.
0:30:53:Pozwólcie im przyjœæ!
0:30:56:Chcê wszystkich mê¿czyzn i silnych|m³odzieñców, zdolnych do dŸwigania broni,
0:30:59:by byli gotowi do bitwy|przed zapadniêciem zmrokiem.
0:31:04:W³aœnie tak.
0:31:10:Zakryjemy drogê|i bramê od góry.
0:31:13:¯adna armia nigdy|nie przedosta³a siê przez te mury.
0:31:16:ani te¿ nie postawi³a stopy|we wnêtrzu Rogatego Grodu!
0:31:19:To nie jest bunt bezmyœlnych Orków!|To s¹ Uruk-hai!
0:31:24:Ich zbroja jest mocna,|a ich tarcze szerokie.
0:31:29:Walczy³em w wielu wojnach,|zacny Krasnoludzie…
0:31:33:Wiem jak broniæ|mój w³asny gród.
0:31:43:Rozbij¹ siê o tê twierdzê|jak woda o kamienie…
0:31:46:Horda Sarumana rozpierzchnie siê i zginie.|Widzieliœcie to ju¿ wczeœniej.
0:31:52:Grañ mo¿e rozbrzmieæ|na nowo…
0:31:56:Dom mo¿e zostaæ|odbudowany…
0:31:58:Ale w tych murach…|Przetrwamy.
0:32:03:Oni nie przybêd¹ tu,|by niszczyæ Rohañskie wioski.
0:32:05:Przybêd¹ by zniszczyæ ludzi…
0:32:07:Do ostatniego dziecka!
0:32:11:Co chcesz,|¿ebym zrobi³?
0:32:13:Spójrz na moich ludzi.
0:32:15:Ich odwaga|wisi na w³osku.
0:32:19:Jeœli to ma byæ nasz koniec,|chcê, ¿eby to by³ taki koniec,
0:32:24:który bêdzie|godny zapamiêtania!
0:32:30:Wyœlij jeŸdŸców, panie!|Musisz wezwaæ pomoc!
0:32:39:I kto przybêdzie?
0:32:41:Elfy…|Krasnoludy…
0:32:46:Nie mamy tyle szczêœcia|posiadaj¹c tylu sprzymierzeñców co wy.
0:32:50:Dawne sojusze wygas³y.
0:32:52:-Gondor odpowie.|-Gondor!
0:32:55:Gdzie by³ Gondor,|kiedy Zachodnia Bruzda upad³a?
0:32:58:Gdzie by³ Gondor,|kiedy nasz wróg nas okr¹¿y³?
0:33:02:Gdzie by³ Gon…
0:33:06:Nie, mój panie Aragonie.
0:33:10:Jesteœmy sami.
0:33:19:Zabierzcie kobiety|i dzieci do jaskiñ!
0:33:21:

[text deleted]

1:22:54:Tak, ona mog³aby to zrobiæ.|Tak, Ssskarbie… Mog³aby…
1:23:03:A potem weŸmiemy go,|kiedy bêd¹ nie¿ywi…
1:23:09:Kiedy bêd¹ nie¿ywi.
1:23:17:ChodŸcie, Hobbici!|Jeszcze nie dotarliœmy na miejsce.
1:23:21:Smeagol poka¿e wam drogê.|IdŸcie za mn¹.
1:23:51:T³umacznie: Melinea & Timmy|e-mail: udun@go2.pl
1:23:55:T³umacznie: Melinea & Timmy|softSTORM CREW
1:23:59:Dopasowanie sUPERgIRL"

Looks like Polish. I copied one of the longer words into Google and pulled up a whole bunch of Polish websites. Here’s an example:

http://www.akcjasos.pl/portal/stale019.php

The word that I used was “przyjacielem”, dunno what any of this means.

Looks like Polish.

I tried a similar method to Valgard and got a whole load of hits with TLD .cz

I’d have to agree with Polish, too. We have a large Polish community nearby, and I’ve seen plenty of Polish newspapers. Can’t read a bit of it, though.

The third to last line has a Polish e-mail address (ending in .pl).

I also tried this site, which can do translations and language identification. It also says Polish.

This site says it’s Polish.

In case you haven’t figured it out, it’s either LOTR discussion or some other discussion using a lot of LOTR references (LOTR = Lord of the Rings).

And it look slike Polish to me, too, though I’m not sure I can reliably distinguish it from Czech.

Afwul lot of “Fellowship of the ring” references in there. Might it be a Polish twist on a Tolkien fabricated language?

I can. It isn’t Czech, it is indeed indeed Polish. One easy way to tell the difference if you know it’s either Czech or the Polish (even if you don’t know either language from Adam) is the W’s. Many W’s=Polish. No (or very few) W’s=Czech. Czech usually uses V’s where Polish uses W’s.

-pravnik (or in Polish, prawnik :wink: )

Under view, character coding, in Netscape, you can select the proper page coding so it looks prettier. I don’t know why you had to post such a big part of a page, which might be copyrighted.

Under the assumption that there might be a copyright problem, I have deleted a great deal of the page.

It’s Polish in the Windows-1250 character set. And they’re talking about Tolkien. :slight_smile: